Deklaracja dostępności Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum

Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku.

 

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Informacje dla użytkowników z niepełnosprawnością:

 • Na stronie internetowej można korzystać ze skrótów klawiaturowych.
 • W serwisie internetowym włączony jest fokus, tj. oznaczenie aktywnych linków oraz pól formularza. Fokus przemieszcza się po widocznych elementach strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Kontrast – dzięki możliwości zmiany kontrastu teksty na stronie internetowej są bardziej czytelne dla osób niedowidzących.
 • Teksty w serwisie są pisane w sposób zrozumiały oraz zgodny z zasadami dostępności.
 • Informacje na stronie są czytane na głos przez lektora.

 

Strona internetowa Zespołu Szkół jest wyposażona w narzędzia ułatwiające przeglądanie serwisu przez osoby niedowidzące:

 • Możliwość zmiany wielkości czcionki.
 • Możliwość zmiany kontrastu.
 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

Osoba ze szczególnymi potrzebami ma możliwość komunikacji ze szkołą, korzystając z  następujących form kontaktu:

 • Korespondencja tradycyjna kierowana na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Reymonta 83/91, Pawilon C, 05-400 Otwock;
 • Poczta elektroniczna, e-mail: sekretariat@zsootwock.pl;
 • Tel . 223446384; fax: 22 3446385

Jest także możliwość umówienia się na spotkanie, by załatwić sprawę w szkole i skorzystać w tym czasie z pomocy tłumacza języka migowego. Na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem należy złożyć wniosek do szkoły. To czas niezbędny na odpowiednie przygotowanie organizacyjne. Pracownik Zespołu Szkół skontaktuje się z osobą składającą wniosek i potwierdzi organizację spotkania oraz jego datę i godzinę

 

Dostępność architektoniczna

 • Przestrzenie komunikacyjne budynku wolne są od barier poziomych i pionowych

(komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa –

winda). W szkole jest możliwość skorzystania z toalety dostosowanej do potrzeb osób

niepełnosprawnych.

 • W budynku zapewniona jest informacja  o topografii  budynku – tablice informacyjne

na temat rozkładu pomieszczeń oraz jest możliwość uzyskania informacji od

pracownika ochrony. Do szkoły i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem

przewodnikiem i psem asystującym.

 • Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób

niepełnosprawnych.

 • W Zespole Szkół w Mazowieckim Centrum nie ma pętli indukcyjnej oraz oznaczeń w

alfabecie Braille’a. Nie ma pracownika przeszkolonego do komunikacji w polskim języku

migowym.

 

 

Treści niedostępne

audiodeskrypcja wideo

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-08

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Dąbkowska.

E-mail: sekretariat@zsootwock.pl

Telefon: 22 3446384

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
 • Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

Organ nadzorujący: Województwo Mazowieckie

Adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

E-mail: sekretariat@zsootwock.pl

Telefon: 22 3446384

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.