Celestyn Freinet – program

Zobacz także

PROGRAM – PEDAGOGIKA CELESTYNA FREINETA NA ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH

„Wszystko polega na tym, aby odnaleźć właściwy sposób postępowania, zapał i gorące pragnienie postępu, które jest właściwe naszej naturze”

Celestyn Freinet

Program jest inspirowany ideami pedagogiki C. Freineta.
W wieku szkolnym ciekawość dziecka wzrasta, ponieważ jest to dla niego okres intensywnego rozwoju intelektualnego. Praca dydaktyczna ściśle łączy się z procesem wychowania. Całość działań skupiona jest na dziecku, promuje aktywne, poszukiwawcze i badawcze uczenie się.
Stosowanie w pracy form ekspresji, swobodnych tekstów, różnorakiej korespondencji, tworzenie gazetek rozwija jednostkę. Jest sposobem na poznawanie siebie i innych, budowanie własnej twórczej osobowości.
Założenia programu:
– Maksymalny rozwój osobowości dziecka.
-Rozwijanie wyobraźni, aktywności twórczej oraz indywidualnych zainteresowań.
-Rozbudzanie twórczej postawy, motywacji do pracy, działania, obserwowania, swobodnego tworzenia.

Cele edukacyjne:
-Aktywne poznawanie świata.
-Umiejętność planowania pracy.
-Samodzielność w poszukiwaniu wiedzy.
-Radzenie sobie z problemami .
-Korzystanie z dóbr kultury.
-Wykorzystanie zdobytych wiadomości.
-Stosowanie metod uczenia się.
-Umiejętność współpracy i samooceny.

Treści kształcenia:
-Tworzenie własnych tekstów.
-Ekspresja twórcza wychowanków.
-Tworzenie gazetki szkolnej
-Technika swobodnych tekstów.
-Kontakt z przyrodą.

Metody i formy pracy:
-Formy ekspresji-swobodny tekst.
-Naturalna motywacja wychowanków do aktywności: gazetka szkolna .
-Kontakt z kulturą, wyrażanie treści, których nie można przekazać werbalnie odbywa się poprzez ekspresję artystyczną.
-Formy samokształcenia i samooceny osiągają wychowankowie stosując krótko terminowe plany pracy i gazetkę wychowawczą.

Przewidywane osiągnięcia:
-Rozwój wyobraźni i wrażliwości.
-Poszerzenie czynnego słownictwa.
-Umiejętność przekazywania myśli, spostrzeżeń, uczuć.
-Wyrobienie samodzielności, wyczucia ważności dzieła.
-Rozwój sfery emocjonalnej, uczuć estetycznych i moralno-społecznych.
-Samodzielne tworzenie utworów literackich.

Ewaluacja:
-Obserwowanie postaw wychowanków.
-Analiza pracy wychowanków i efektów jej działalności.

Bibliografia:
H.Semenowicz „Nowoczesna Szkoła Francuska technik Freineta”, Warszawa 1966;
Zofia Napiórkowska „Prawa dziecka w szkole”.

Realizacja „Programu Pedagogiki Celestyna Freineta na zajęciach pozalekcyjnych”

Jako wychowawca bardzo sobie cenię Pedagogikę C. Freineta, chętnie wykorzystuję w pracy z dziećmi i młodzieżą techniki freinetowskie. Aby w maksymalny sposób rozwijać osobowość wychowanków, podjęłam się opracowania „Programu pedagogiki C. Freineta na zajęciach pozalekcyjnych”.

 

1. Opis i analiza technik freinetowskich najczęściej stosowanych przeze mnie podczas zajęć pozalekcyjnych:

Technika swobodnego tekstu

Wychowankowie zainspirowani przeze mnie np. opowiadaniem, ilustracją, często pytaniem, czy przedstawionym problemem-pisali swobodne wypowiedzi.
Temat pracy był dowolny.
Następnie wychowankowie wspólnie poprawiali błędy, rozmawiali nad udoskonaleniem utworu.
Poprawione teksty były przepisywane, kserowane. Większa ilość zebranych tekstów najczęściej tworzyła gazetkę szkolną.
Dzięki takiej pracy wychowankowie uczyli się pisać poprawnie pod względem stylistycznym jak i ortograficznym.

Doświadczenia poszukujące

Wykorzystałam tutaj najbliższe środowisko, często pobyt na spacerze. Wychowankowie wyposażeni w instrukcje poszukiwali materiałów w okolicy, prowadzili obserwacje,
Następnie opisywali, ilustrowali i przygotowywali materiał np. do gazetki szkolnej.

Gazetka wychowawcza

Wykorzystuję ją do mierzenia jakości pracy szkoły (określanie potrzeb i określanie poziomu ich zaspokajania).
Wychowankowie pisali także krótkie liściki i wkładali je do właściwych przegródek: „Gratuluję”, „Krytykuję”, ” Proponuję”.
Gazetka ta pomaga w budowaniu właściwych relacji między wychowankami, umożliwia zauważenie i rozwiązanie problemu, który czasami był skrywany przez wychowanka.

Gazetka szkolna

Najbardziej ulubiona przez wychowanków technika freinetowska. Swobodne teksty, rysunki, opracowujemy nieraz przez wiele tygodni, dodajemy zaprojektowaną przez nas stronę tytułową i przy pomocy zszywacza tworzymy gazetkę szkolną, którą autorzy tekstów i rysunków dostają w prezencie.

Swobodna ekspresja plastyczna

Organizuję warsztaty plastyczne podczas których wykorzystuję ciekawe techniki pracy np. farby witrażowe, pastele, łączenie kilku technik jednocześnie np. farb, plasteliny, kolorowego papieru, bibuły itd.

2.Wpływ podjętych działań dla wychowanków:

– Wykonując zadania problemowe coraz lepiej radzili sobie z problemami, stawali się samodzielni, zaradni.
-Wykazywali się inwencją twórczą, podejmując różne działania z własnej inicjatywy np. pisząc swobodne teksty, wybierając odpowiednią technikę pracy plastycznej.
-Nauczyli się współpracy i samooceny, w czym pomogła gazetka wychowawcza.

3.Ewaluacja

Obserwując pracę wychowanków podczas zajęć pozalekcyjnych i ich rozwój stwierdzam, że udało mi się osiągnąć założone cele poprzez realizację projektu „Program pedagogiki C. Freineta na zajęciach pozalekcyjnych”.
-wychowankowie aktywnie poznawali świat.
-Nauczyli się korzystać z różnych źródeł wiedzy, o czym świadczyły wykonywane przez nich prace.
-Zwiększała się odpowiedzialność za podejmowane działania, co korzystnie wpływało na podnoszenie efektów procesu kształcenia i wychowania.
-Nauczyli się współpracy i planowania działań.
-Nauczyli się dokonywać samooceny i wyciągać wnioski.
Myślę, że realizacja tego projektu pomogła znacząco w rozwoju osobowym i intelektualnym wychowanków.
Dla mnie koncepcja C. Freineta jest źródłem tworzenia wychowawczych pomysłów.
Literatura wspierająca:
„Freinetowskie inspiracje”- pismo PSAPF
„Nowoczesna Szkoła Francuska technik Freineta”- H. Semenowicz
Opracowała Ewa Białek-wychowawca zajęć pozalekcyjnyh.

Skip to content