Deklaracja dostępności. Strona internetowa szkoły

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Otwocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej – Strona internetowa szkoły.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • – brak tłumaczeń języka migowego

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor placówki
 • E-mail: sekretariat@zsootwock.pl
 • Telefon: 22 3446384

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

 1. Przestrzenie komunikacyjne w budynku są wolne od barier poziomych i pionowych
 2. Komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie
 3. W budynku zapewniona jest informacja o topografii budynku – tablice informacyjne na temat rozkładu pomieszczeń oraz możliwość uzyskania informacji od pracownika ochrony. W szkole nie ma pętli indukcyjnej ani oznaczeń w alfabecie Braille’a
 4. Przed budynkiem jest parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych
 5. Do budynku szkoły oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym
 6. Nie ma pracownika przeszkolonego do komunikacji w polskim języku migowym

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Otwocku
 • Adres: ul.Reymonta 83/91
  05-400 Otwock
  Oddział dla dzieci Pawilon C
 • E-mail: sekretariat@zsootwock.pl
 • Telefon: 22 3446384

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skip to content