Zespół Szkół Ogólnokształcących jest szkołą szpitalną i obejmuje działalnością dydaktyczną dzieci i młodzież będących pacjentami oddziału I w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku.

W skład Zespołu wchodzą:

 • Przedszkole
 • Szkoła Podstawowa im.C.Freineta
 • Gimnazjum (III klasa) 
 • Liceum Ogólnokształcące
 • Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych

Nasza szkoła daje pacjentom możliwość kontynuacji nauki i pełni podstawową funkcję wspomagającą proces leczenia. W czasie wolnym od zajęć lekcyjnych organizowane są również  zajęcia opiekuńczo – wychowawcze,  gdzie uczniowie mogą uczestniczyć w różnorodnych formach ekspresji np. plastycznej, praktyczno-technicznej, ruchowej, intelektualnej itp. W ramach zajęć pozalekcyjnych organizowane są zajęcia sportowe, teatralne, komputerowe, dziennikarskie, fotograficzne, wycieczki krajoznawcze,  plastyczne i inne.

Dzięki tym aktywnościom pacjenci mogą rozwijać swoje zainteresowania, odkrywać nowe pasje oraz odreagować przykre doświadczenia związane z hospitalizacją i chorobą.

Wszystkie zajęcia dostosowane są do indywidualnych możliwości i wydolności uczniów-pacjentów, odbywają się w przyjaznej, terapeutycznej atmosferze oraz prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Dzięki funkcjonowaniu szkoły pacjenci mają szansę na otrzymanie promocji w terminie oraz uzupełnianie braków edukacyjnych. Zajęcia odbywają się w świetlicach, przy łóżku chorego lub na terenie przyszpitalnym 6 dni w tygodniu ( w sobotę zajęcia pozalekcyjne).

Organizujemy wiele imprez i uroczystości szkolnych. Cyklicznie odbywają się:

 • Przedstawienia teatralne, kukiełkowe i happeningi,
 • Akademie i uroczystości okolicznościowe,
 • Konkursy szkolne i międzyszkolne,
 • Spotkania z interesującymi ludźmi,

Ciekawymi inicjatywami są również: foto-gazetka, księga izolowanych, gazetka szkolna, pokazy slajdów, pokazy prac, zajęcia kulinarne, filmowe. 

Naszymi głównymi celami jako  szkoły szpitalnej – terapeutycznej są:

 • pomoc pacjentom w przezwyciężeniu trudności wynikających z hospitalizacji i choroby,
 • ułatwienie adaptacji ucznia (wychowanka) w szpitalu i obniżenie poziomu stresu,
 • zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków do wszechstronnego rozwoju – podnoszenie poziomu wiadomości i umiejętności, rozwój zainteresowań i uzdolnień oraz opieka wychowawcza,
 • ułatwienie powrotu do szkoły macierzystej,
Skip to content