Regulamin korzystania z pracowni komputerowej w sali nr 2 i 4

ZSO w MCLChPiG w Otwocku

 

 1. Pracownia komputerowa przeznaczona jest do prowadzenia zajęć edukacyjnych na zajęciach szkolnych i pozalekcyjnych.
 2. Z pracowni komputerowej mogą korzystać wyłącznie uczniowie oraz upoważnieni nauczyciele i inni pracownicy ZSO.
 3. Uczniowie mogą przebywać w pracowni tylko pod opieką nauczyciela. Przebywanie w pracowni poza godzinami obowiązkowych zajęć wymaga każdorazowo uzyskania zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 4. Czas korzystania z komputera podczas zajęć pozalekcyjnych nie może przekroczyć 1,5 godziny, w wyjątkowych przypadkach (odrabianie lekcji, itp.) może zostać przedłużony za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 5. Zabrania się wnoszenia do pracowni przedmiotów mogących wpłynąć niekorzystnie na funkcjonowanie sprzętu komputerowego, a w szczególności produktów żywnościowych oraz napojów.
 6. Uczniowie pracują na wyznaczonych im stanowiskach. Zmiana stanowiska wymaga każdorazowo zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 7. Przed rozpoczęciem pracy na stanowisku uczniowie są zobowiązani do sprawdzenia jego stanu technicznego i zgłoszenia dostrzegalnych usterek nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
 8. Przed rozpoczęciem pracy na stanowisku uczniowie są zobowiązani do dostosowania stanowiska pracy do swoich potrzeb (wyregulowanie krzesła i nachylenia monitora).
 9. Włączenie lub wyłączenie zasilania systemu komputerowego wymaga każdorazowo uzyskania zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 10. Samodzielne dokonywanie przez uczniów zmian w konfiguracji sprzętowej systemów komputerowych znajdujących się w pracowni (m. in. przyłączanie/odłączanie myszy i klawiatury, przyłączanie/odłączanie przewodów, regulacja parametrów monitorów) nie jest dozwolone, chyba że nauczyciel prowadzący zajęcia postanowi inaczej.
 11. Dokonywanie zmian w konfiguracji programowej systemów komputerowych znajdujących się w pracowni (w szczególności: instalowanie/usuwanie oprogramowania, zmiany ustawień systemu operacyjnego i programów oraz usuwanie danych) nie jest dozwolone, chyba że nauczyciel prowadzący zajęcia postanowi inaczej.
 12. Uczniowie mają prawo do korzystania z udostępnionych w systemach komputerowych oraz w sieci komputerowej danych i programów .
 13. Uczniowie w pracowni zachowują się cicho, zgodnie z zasadami regulaminu.
 14. Zabrania się samowolnego używania w pracowni własnych nośników informacji (np. płyty CD-ROM). Użycie ich możliwe jest po uzyskaniu zgody nauczyciela.
 15. Użytkownicy pracowni mają obowiązek zapisywania utworzonych przez siebie danych wyłącznie w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu..
 16. Użytkownicy sieci komputerowej mają obowiązek dbać o bezpieczeństwo danych, a w szczególności: nie udostępniać innym swoich haseł, informować nauczyciela prowadzącego zajęcia o nietypowym zachowaniu komputera.
 17. W trakcie pracy użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa, w szczególności dotyczących:
 18. uzyskiwania nieuprawnionego dostępu do danych,
 19. rozpowszechniania lub propagowania zakazanych przez prawo treści,
 20. W trakcie pracy użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania powszechnie przyjętych norm obyczajowych, w tym dotyczących korzystania z Internetu:
 21. rozpowszechniania tzw. spamu,
 22. obrażania innych użytkowników Internetu.
 23. Nauczyciel prowadzący zajęcia ma prawo blokowania dostępu do określonych danych lub usług (w szczególności dostępu do Internetu) oraz monitorowania poczynań osób korzystających z pracowni, bez konieczności dalszego informowania o tym.
 24. Korzystanie z innych urządzeń w pracowni możliwe jest wyłącznie za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 25. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy, a w szczególności: wyłączyć uruchomione przez siebie programy, jak też – tylko na wyraźne polecenie nauczyciela – odpowiednio wyłączyć komputer.
 26. W razie wypadku (np. porażenia prądem) należy natychmiast wyłączyć urządzenie stanowiące zagrożenie oraz powiadomi Przełącz edytor ć nauczyciela, który powinien niezwłocznie udzielić pomocy przedlekarskiej poszkodowanemu.
 27. W przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się z komputera dymu, wyczucia swądu tlącej się izolacji lub spostrzeżenia innych objawów mogących spowodować pożar, należy natychmiast powiadomić o tym fakcie nauczyciela prowadzącego zajęcia, który powinien niezwłocznie wyłączyć zasilanie główne.
 28. W sytuacjach awaryjnych uczniowie powinni natychmiast przerwać wszystkie prace z sprzętem komputerowym, zachować spokój oraz ściśle wykonywać wszystkie polecenia nauczyciela
 29. Uczniowie odpowiadają materialnie za uszkodzenie bądź zniszczenie sprzętu lub wyposażenia przypisanych im stanowisk, spowodowane użytkowaniem niezgodnym z powyższymi paragrafami.
 30. Uczniowie zostają zapoznani z niniejszym regulaminem oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy na pierwszych zajęciach .
 31. W kwestiach nie wymienionych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Statutu ZSO w MCLChPiG.

 

 

 

Skip to content