Zapraszamy do zapoznania się ze Statutem Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

                                                                                  Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 8/17/18        

                                                                                              z dnia  23 listopada 2017 r.

 

                                                                                                                             

 

STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC i GRUŹLICY

w OTWOCKU

 

 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, jest zespołem szkół publicznych i przedszkola, działającym w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku.
 2. Siedziba Zespołu znajduje się w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Adres siedziby: ul. Żeromskiego 57, 05-400 Otwock.

 

 • 2

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 • Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy;
 • Szpitalu – należy przez to rozumieć Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku;
 • szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole;
 • Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy;
 • nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego szkoły;
 • rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 • uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka;
 • zespole klasowym – należy przez to rozumieć oddziały danego etapu edukacyjnego;
 • placówce macierzystej – należy przez to rozumieć przedszkole lub szkołę macierzystą ucznia;
 • podstawie programowej – należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego, oraz zadania wychowawcze szkoły, uwzględniane odpowiednio w programach nauczania oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych;
 • programie nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów kształcenia oraz treści nauczania ustalonych odpowiednio w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub opis sposobu realizacji celów kształcenia oraz treści nauczania zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa kształcenia ogólnego, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; 
 • specyficznych trudnościach w uczeniu się – należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania  percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi;
 • WO – należy przez to rozumieć Wewnątrzszkolne Ocenianie.

 

 • 3

Zespół działa na podstawie aktu powołania – Decyzji nr 142 Kuratora Oświaty w Warszawie z dnia 2 października 1992 r.

 

 • 4
 1. W skład Zespołu wchodzą:
 • Przedszkole Specjalne, zwane dalej przedszkolem;
 • Szkoła Podstawowa Specjalna im. Celestyna Freineta, zwana dalej szkołą podstawową;
 • Gimnazjum Specjalne, zwane dalej gimnazjum;
 • Liceum Ogólnokształcące Specjalne, zwane dalej liceum;
 • Zespół pozalekcyjnych zajęć wychowawczych, który stanowi integralną część powyższych jednostek, zwany dalej zespołem pozalekcyjnym.
 1. Przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum i zespół pozalekcyjny wchodzące w skład Zespołu nie mają ustalonego obwodu szkolnego i działają na rzecz pacjentów, którzy przebywają w Szpitalu.

 

§ 5

Organem prowadzącym Zespół jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

 

 • 6

Zespół funkcjonuje w budynku Szpitala i salach chorych udostępnianych przez Szpital.

 

 • 7

 

Zespół jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

                                                                           

Rozdział 2

Zasady gospodarki finansowej

 

§ 8

 1. Zespół prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870).
 2. Działalność Zespołu jest finansowana z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.
 3. Zespół może prowadzić wydzielony rachunek dochodów na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

 

 • 9
 1. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest plan dochodów i wydatków, zatwierdzony przez właściwy organ samorządu województwa.
 2. Zmiany planu finansowego, o którym mowa w ust. 1, wprowadzane są w trybie właściwym dla dokonywania zmian budżetu Województwa Mazowieckiego.

 

 • 10

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Zespołu ponosi Dyrektor i Główny Księgowy, w zakresie określonym w odrębnych przepisach.

 

 • 11
 1. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków finansowych i majątkowych Zespołu składa jednoosobowo Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. W sprawach majątkowych nie przekraczających czynności zwykłego zarządu związanych z działalnością statutową Zespołu, w tym dotyczących gospodarowania mieniem, zaciągania zobowiązań finansowych oraz reprezentowania przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi we wszelkich postępowaniach związanych z działalnością Zespołu, Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
 3. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Zarządu Województwa Mazowieckiego, wyrażona w formie uchwały.

 

§ 12

 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących posiada pieczęcie podłużne dla przedszkola i szkół wchodzących w jego skład. Pieczęcie te mają następujące brzmienie:
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy 05-400 Otwock, ul. Żeromskiego 57  /fax 22 788 28 60;
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w MCLChPiG 05-400 Otwock, ul. Żeromskiego 57 tel./fax 22 788 28 60 Regon:01192239;
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w MCLChPiG 05-400 Otwock, ul. Żeromskiego 57 Regon:011922395.
 1. Pieczęcie podłużne przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum wchodzących w skład Zespołu mają u góry nazwę Zespołu, u dołu nazwę szkoły. Pieczęcie te mają następujące brzmienie:
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy Przedszkole Specjalne; 05-400 Otwock, ul. Żeromskiego 57 /fax 22 788 28 60;
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Przedszkole, 05-400 Otwock, ul. Żeromskiego 57 /fax 22 788 28 60;
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy Szkoła Podstawowa Specjalna im. C. Freineta, 05-400 Otwock, ul. Żeromskiego 57 /fax 22 788 28 60;
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa im. C. Freineta, 05-400 Otwock, ul. Żeromskiego 57 /fax 22 788 28 60;
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy Gimnazjum Specjalne; 05-400 Otwock, ul. Żeromskiego 57 /fax 22 788 28 60;
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum, 05-400 Otwock, ul. Żeromskiego 57 /fax 22 788 28 60;
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy Liceum Ogólnokształcące Specjalne; 05-400 Otwock, ul. Żeromskiego 57 /fax 22 788 28 60;
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące, 05-400 Otwock, ul. Żeromskiego 57 /fax 22 788 28 60.
 1. Pieczęcie urzędowe Zespołu oraz szkół wchodzących w skład Zespołu mają następujące brzmienie :
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia w Otwocku;
 • Szkoła Podstawowa w Mazowieckim Centrum Leczenia w Otwocku;
 • Liceum Ogólnokształcące w Mazowieckim Centrum Leczenia w Otwocku.
 1. Pieczęcie, o których mowa w ust. 3, używane są na świadectwach i innych dokumentach zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Pieczęć biblioteki szkolnej ma brzmienie: Biblioteka ZSO w MCLChPiG w Otwocku.

 

Rozdział 3

Cele i zadania Zespołu, Przedszkola i Szkoły

 

 • 13
 1. Cele i zadania Zespołu wynikają ze wszystkich celów i zadań poszczególnych jednostek funkcjonujących w ramach Zespołu oraz z planów i programów zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną.
 2. Celem Zespołu jest integrowanie zadań jednostek w zakresie tworzenia właściwych dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży warunków oraz wspomaganie procesu leczenia.
 3. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe i ustawie Karta Nauczyciela oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, prowadząc działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą określoną podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz podstawą programową kształcenia ogólnego.
 4. Zespół umożliwia kontynuację procesu edukacyjnego rozpoczętego w placówce macierzystej ucznia oraz organizuje pomoc uczniom w adaptacji do środowiska szpitalnego.

 

 • 14
 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zgodnie z oczekiwaniami rodziców i zaleceniami lekarzy.
 2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest  przez  proces  opieki,  wychowania  i nauczania  –  uczenia  się,  co  umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
 3. Cel ten jest realizowany poprzez następujące zadania:
 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym,  społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
 • tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
 • wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
 • zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 • dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, możliwości percepcyjnych

i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

 • wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 • przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie

o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych;

 • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
 • tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody;
 • tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, prezentowania wytworów pracy;
 • współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz rozwoju dziecka;
 • kreowanie, wspólne z wymienionymi w pkt. 12. podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
 • systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
 • umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur;
 • zapewnienie wychowankom możliwości realizowania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego podczas pobytu w Szpitalu.
 1. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:
 • dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz do jego rozwoju we wszystkich obszarach edukacyjnych;
 • indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka;
 • realizowanie programów wychowania przedszkolnego uwzględniających podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 • zapewnianie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;
 • organizowanie zajęć opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań dzieci, wydolności psycho-fizycznej oraz oczekiwań rodziców i zaleceń lekarzy;
 • organizowanie pracy z dziećmi zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci;
 • dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości rozwojowych dziecka i zaleceń lekarzy;
 • udzielanie i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie dopuszczonym możliwościami techniczno-lokalowymi i organizacyjnymi przedszkola;
 • podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 • udzielanie pomocy dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej;
 • informowanie rodziców o postępach dziecka;
 • uzgadnianie, z uwzględnieniem sugestii rodziców, kierunków i zakresu zadań realizowanych przez przedszkole;
 • pełnienie funkcji doradczej i wspierającej wobec rodziców dziecka;
 • sporządzanie diagnozy przygotowania dziecka do obowiązku szkolnego w przypadku, jeśli dziecko jest pacjentem Szpitala co najmniej 6 tygodni.

 

§ 15

Szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum realizują cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego z uwzględnieniem programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów oraz zaleceń lekarzy i warunków szpitalnych.

 

 • 16
 1. Nadrzędnymi celami szkoły podstawowej są:
 • wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania;
 • wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia;
 • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
 • formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
 • rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
 • rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
 • wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
 • wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
 • wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
 • kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
 • zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy.

 

 1. Cele te są realizowane poprzez następujące zadania:
 • zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości;
 • wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych;
 • stworzenie warunków do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki, w tym logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, posługiwania się aplikacjami komputerowymi, wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, posługiwania się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz stosowania tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów;
 • przygotowanie uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w Internecie, krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej;
 • kształcenie w zakresie porozumiewania się w językach obcych nowożytnych;
 • dostosowanie nauczania uczniów z niepełnosprawnościami, w tym uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się;
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, a ponadto ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej, a także stosowania profilaktyki;
 • rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów;
 • wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat;
 • przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu;
 • umożliwianie nabywania kompetencji społecznych takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych lub indywidualnych oraz organizacja i zarządzanie projektami;
 • rozwijanie u uczniów przedsiębiorczości i kreatywności;
 • stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.

 

 • 17
 1. Nadrzędnymi celami gimnazjum (do końca roku szkolnego 2018/2019) i liceum są:
  • umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz w liceum świadectwa dojrzałości;
  • kształtowanie postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie;
  • wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, fizycznego i społecznego uczniów;
  • realizowanie podstawy programowej szkół wchodzących w skład Zespołu oraz ramowych planów nauczania;
 2. Cele w gimnazjum (do końca roku szkolnego 2018/2019) i liceum są realizowane poprzez następujące zadania:
 • zapewnienie uczniom warunków do pełnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego, fizycznego i społecznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
 • umożliwienie uczniom poznawania dziedzictwa kulturowego i podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej i religijnej;
 • wspieranie budowania systemu wartości oraz umiejętności stawiania sobie realnych celów i ich osiągania;
 • kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim;
 • kształcenie w zakresie porozumiewania się w językach obcych nowożytnych;
 • przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;
 • promowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie patologiom i uzależnieniom;
 • przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu;
 • kształtowanie umiejętności uczestnictwa w pracy zespołowej, poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.

 

 • 18

Szkoły, o których mowa w § 15, realizują cele i zadania poprzez:

 • organizowanie zajęć dydaktycznych, wychowawczych, pozalekcyjnych z uwzględnieniem zaleceń lekarzy i potrzeb uczniów;
 • organizowanie odrabiania lekcji;
 • organizowanie różnego rodzaju imprez i uroczystości szkolnych z uwzględnieniem możliwości rozwojowych uczniów;
 • organizowanie zajęć wychowawczych oddziaływujących terapeutycznie na psychikę wychowanka, z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań i aktualnych potrzeb, w tym zajęć czytelniczych, plastycznych, teatralnych, wokalno-muzycznych, gier i zabaw oraz spacerów i zajęć rekreacyjnych;
 • organizowanie pomocy i wsparcia uczniom będącym w szczególnie trudnej sytuacji z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych;
 • realizację innowacyjnych i różnorodnych programów rozwijających zainteresowania,
 • umożliwienie poznania regionu otwockiego i jego kultury;
 • poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej;
 • zapewnianie uczniom niepełnosprawnym udziału w zajęciach organizowanych przez szkołę, zgodnie z ich potrzebami i możliwościami oraz opieki w zakresie dopuszczonym możliwościami techniczno-lokalowymi i organizacyjnymi szkoły;
 • organizowanie pomocy dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych;
 • udzielanie i organizowanie uczniom pomocy psychologiczno–pedagogicznej;
 • dostosowanie treści, metod i organizacji zajęć do indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów oraz zaleceń lekarzy;
 • realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego;
 • zapewnienie uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych;
 • podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 • sprawowanie opieki i zapewnianie bezpieczeństwa uczniom z uwzględnieniem zasad BHP oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.

 

Rozdział 4

Organy Zespołu

 

§ 19

Organami Zespołu są:

 • Dyrektor Zespołu;
 • Rada Pedagogiczna;
 • Samorząd Uczniowski.

 

§ 20

 1. Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący w trybie określonym w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.
 2. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
 • kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Zespołu, opracowywanie arkusza organizacji Zespołu, rocznego planu pracy, tygodniowego rozkładu zajęć oraz innych dokumentów;
 • zapewnianie warunków organizacyjnych oraz bezpieczeństwa do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych;
 • zapewnianie uczniom, wychowankom i pracownikom Zespołu warunków pracy zgodnych z przepisami BHP;
 • sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego;
 • reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
 • rozstrzyganie spraw spornych między organami;
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
 • dopuszczanie do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, programów nauczania i wychowania przedszkolnego;
 • zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
 • określanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szczegółowych warunków realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwalnianie ucznia z obowiązku jego realizacji;
 • realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej;
 • wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej, jeśli są one niezgodne z przepisami prawa, z powiadomieniem  Mazowieckiego Kuratora Oświaty;
 • współdziałanie ze szkołami wyższymi w sprawie praktyk pedagogicznych oraz rozwoju zawodowego nauczycieli;
 • właściwa organizacja egzaminów przeprowadzanych w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum jako przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego;
 • organizowanie finansowej i administracyjnej obsługi Zespołu;
 • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
 • realizacja zadań zawartych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
 2. Dyrektor dokonuje oceny pracy pracowników Zespołu oraz nadaje stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego według zasad określonych odrębnymi przepisami.
 3. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
 • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu;
 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu;
 • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, o przyznanie nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu.
 1. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, samorządem uczniowskim, rodzicami pacjentów i placówką macierzystą uczniów.
 2. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Zespołu.
 3. Dyrektor wydaje zarządzenia regulujące wewnętrzną pracę Zespołu.
 4. Dyrektor powołuje i odwołuje pracowników na stanowiskach kierowniczych po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego zgodnie z procedurami powoływania i odwoływania wicedyrektora i innych osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 5. W przypadku nieobecności Dyrektora, zastępuje go nauczyciel zatrudniony w Zespole wyznaczony przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

 

§ 21

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem realizującym zadania wynikające ze statutu Zespołu w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 2. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Zespołu.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
 4. W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez przewodniczącego, w tym:
 • lekarze, psycholodzy i terapeuci Szpitala;
 • przedstawiciele organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 1. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
 2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane, protokół podpisuje przewodniczący zebrania oraz protokolant.
 3. Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane także z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego Zespół albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.
 5. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
 • zatwierdzanie planów i programów pracy Zespołu;
 • podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • uchwalanie i nowelizowanie regulaminu swojej działalności;
 • podejmowanie uchwał dotyczących innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
 • nowelizowanie i uchwalanie statutu Zespołu;
 • wybieranie i delegowanie przedstawiciela Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora;
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Zespołem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Zespołu.
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
 • wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych i wychowawczych;
 • powierzenie stanowiska Dyrektora;
 • projekt planu finansowego Zespołu.
 1. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów, ich rodziców, nauczycieli albo innych pracowników Zespołu oraz godzić w wizerunek szkoły.
 2. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji Dyrektora.

 

§ 22

Ze względu na specyfikę pracy, w Zespole nie powołuje się Rady Rodziców. Jej zadania wykonuje Rada Pedagogiczna.

 

§ 23

 1. W szkołach Zespołu działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie.
 2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów.
 3. Zasady działalności samorządu uczniowskiego oraz wyboru jego organów określa regulamin samorządu.
 4. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Dyrektorowi Zespołu i Radzie Pedagogicznej wnioski oraz opinie we wszystkich sprawach dotyczących Zespołu, w szczególności praw i obowiązków ucznia.
 5. Zespół stwarza samorządowi uczniowskiemu warunki do aktywnej działalności.
 6. Uczniowie mają prawo wyboru nauczyciela – opiekuna samorządu uczniowskiego.

 

 • 24

Ze względu na specyfikę pracy w Zespole nie powołuje się Rady Wolontariatu, ale działania o charakterze wolontariackim podejmowane są przez członków samorządu uczniowskiego.

 

 

 • 25

1.        Każdy z organów Zespołu ma prawo do:

 • swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji;
 • występowania z wnioskami do innego organu;
 • wymiany rzetelnej i pełnej informacji z innymi organami w sprawie planowanych i

podejmowanych działań i decyzji.

2.        Spory kompetencyjne pomiędzy organami mogą być rozstrzygane przez Dyrektora Zespołu o ile nie jest on stroną sporu.

3.        Spory kompetencyjne pomiędzy organami mogą być rozstrzygane przez Radę Pedagogiczną, o ile nie jest ona stroną sporu, na zasadzie głosowania zwykłą większością głosów.

4.        Strony sporu dążą do ugodowego rozwiązania sporu.

5.        Strony mogą korzystać z opinii niezależnych specjalistów.

6.        W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu występuje się o jego rozstrzygnięcie do organu prowadzącego, którego decyzja jest ostateczna.

 

Rozdział 5 

Organizacja Zespołu

 

§ 26

 1. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze odbywają się w budynku Szpitala, salach chorych oraz na terenie Szpitala.
 2. Szpital udostępnia Zespołowi Szkół do prowadzenia działalności statutowej odpowiednie pomieszczenia zapewniające bezpieczne warunki zgodne z przepisami BHP oraz przeprowadza niezbędne przeglądy i naprawy.
 3. Ze względu na specyfikę pracy w Szpitalu Zespół nie posiada pracowni przedmiotowych.

 

§ 27

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno–wychowawczych i opiekuńczych, przerw świątecznych, ferii letnich i zimowych oraz dni wolnych określają odrębne przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Pierwsze półrocze roku szkolnego kończy się w tygodniu przed rozpoczęciem ferii zimowych według kalendarza roku szkolnego dla województwa mazowieckiego.

 

§ 28

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w Zespole w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu, opracowywany przez Dyrektora i zatwierdzany przez organ prowadzący Zespół.
 2. Arkusz organizacji zawiera w szczególności wykaz wszystkich pracowników Zespołu oraz realizowaną przez nich liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
 3. Na podstawie arkusza organizacji, Dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz organizacji pracy w Szpitalu.
 4. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, oczekiwań rodziców oraz zaleceń lekarzy.

 

§ 29

 1. Zespół ze względu na specyfikę nie prowadzi rekrutacji. Organizacja pracy Zespołu ustalana jest w porozumieniu z ordynatorem oddziału i jest uzależniona od planowanej liczby pacjentów przebywających na leczeniu w Szpitalu.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, zwany dalej „grupą przedszkolną”, obejmujący dzieci w wieku przedszkolnym.
 3. Podstawową jednostką organizacyjną szkół jest zespół klasowy.
 4. Podstawową jednostką organizacyjną zespołu pozalekcyjnych zajęć wychowawczych jest grupa wychowawcza.
 5. Liczba uczniów i wychowanków w grupach przedszkolnych, zespołach klasowych i grupach wychowawczych jest zgodna z odrębnymi przepisami.
 6. Dyrektor Zespołu powierza grupę przedszkolną i zespoły klasowe opiece wychowawczej jednego z nauczycieli.

 

§ 30

 1. Zespół ściśle współpracuje z pracownikami Szpitala: lekarzami, psychologami i pielęgniarkami w celu sprawowania opieki i rewalidacji nad chorymi dziećmi i wypracowywania najbardziej optymalnych metod działania.
 2. Czas pracy Zespołu dostosowany jest do organizacji pracy w Szpitalu oraz jest uzgadniany z ordynatorem oddziału.
 3. Podstawową formą pracy w Zespole są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze prowadzone w systemie lekcyjnym oraz zajęcia indywidualne przyłóżkowe w ramach pracy z uczniem leżącym.
 4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 5. Godzina pracy nauczyciela zajęć pozalekcyjnych i nauczyciela przedszkola trwa 60 minut.
 6. Czas trwania zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
 7. Czas trwania lekcji i zajęć dla poszczególnych uczniów może być krótszy i jest dostosowany do rodzaju schorzenia, stanu zdrowia dziecka, możliwości wysiłkowych i zaleceń lekarzy.
 8. W Zespole prowadzone są zajęcia z religii i etyki.
 9. W szkole podstawowej, gimnazjum i liceum organizowane są zajęcia doradztwa zawodowego.
 10. Od klasy IV szkoły podstawowej organizowane są zajęcia wychowania do życia w rodzinie.
 11. W Zespole mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.
 12. Dyżury przed rozpoczęciem lekcji i podczas przerw międzylekcyjnych pełnią nauczyciele zgodnie z planem dyżurów.
 13. Długość przerw międzylekcyjnych jest zróżnicowana i zależna od organizacji dnia w Szpitalu.
 • 31
 1. Dyrektor na wniosek nauczyciela lub lekarza, ze względu na stan zdrowia ucznia, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zmniejszenie liczby godzin zajęć edukacyjnych.
 2. W czasie zajęć w Zespole opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć lub grafikiem zastępstw.
 3. W sytuacjach szczególnych, gdy stan zdrowia ucznia nie pozwala na udział w zajęciach lub zaplanowano badania, opiekę nad pacjentem przejmuje pracownik Szpitala.
 4. W uzasadnionych przypadkach, ze względu na stan zdrowia ucznia, na wniosek nauczyciela lub lekarza prowadzącego uczeń może być zwolniony przez Dyrektora z zajęć dydaktycznych i wychowawczych, a opiekę nad nim sprawują rodzice lub pracownik Szpitala.
 5. Zajęcia organizowane poza terenem Szpitala odbywają się za wiedzą Dyrektora Zespołu oraz wymagają zgody ordynatora oddziału lub lekarza prowadzącego pacjenta/lekarza dyżurnego.

 

 • 32
 1. W razie konieczności Zespół współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną działającą w miejscu zamieszkania ucznia.
 2. W zakresie działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Zespół współpracuje z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami wspierającymi.

 

 • 33
 1. Nauczyciele współpracują z rodzicami uczniów w sprawach nauczania, wychowania, profilaktyki i opieki poprzez organizację spotkań, rozmowy indywidualne i telefoniczne oraz prowadzenie korespondencji.
 2. Rodzice mają prawo do:
 • informacji o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno–wychowawczych i opiekuńczych Zespołu;
 • znajomości przepisów dotyczących WO;
 • informacji dotyczących współpracy Zespołu z placówkami macierzystymi uczniów;
 • korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej przez Zespół;
 • uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci;
 • informacji o stosowanych w Zespole metodach pracy;
 • uzyskiwania informacji dotyczącej zachowania, postępów w nauce i trudności dziecka, a także o działaniach podjętych przez nauczycieli i wychowawców.

 

 • 34
 1. Biblioteka szkolna służy realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej, informacyjnej dzieci i młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli.
 2. Biblioteka szkolna jest integralną częścią procesu wychowawczo-dydaktycznego.
 3. Zasady korzystania z biblioteki oraz prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki.
 4. Zadaniem biblioteki jest:
 • gromadzenie i udostępnianie zbiorów oraz innych materiałów np. multimedialnych;
 • tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
 • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
 • organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;
 • wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • współpraca z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami;
 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice i pracownicy szkoły.
 2. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami poprzez:
 3. udostępnianie zbiorów biblioteki;
 4. organizowanie różnorodnych form promocji czytelnictwa;
 5. udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze literatury.
 6. Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami poprzez:
 7. udostępnianie zbiorów;
 8. doradztwo w doborze literatury samokształceniowej;
 9. współtworzenie warsztatu informacyjnego biblioteki.
 10. Biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami poprzez:
 11. doradztwo w doborze literatury;
 12. rozwijanie kultury czytelniczej uczniów.
 13. Biblioteka szkolna prowadzi współpracę z bibliotekami poprzez:
 14. wymianę doświadczeń pomiędzy bibliotekarzami;
 15. przekazywanie informacji o szkoleniach dla nauczycieli i bibliotekarzy.
 16. Wydatki na cele biblioteczne pokrywane są z planu finansowego Zespołu. Biblioteka przyjmuje także książki od ofiarodawców.
 17. Szczegółową organizację i tryb pracy Biblioteki określa Regulamin Biblioteki.

 

 • 35
 1. Dyrektor może tworzyć zespoły nauczycieli w zależności od potrzeb, na czas określony lub nieokreślony.
 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek tego zespołu.
 3. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w roku szkolnym zebrania Rady Pedagogicznej.
 4. Harmonogram spotkań członków zespołu określany jest w planie pracy zespołu.

 

 • 36

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego funkcjonujący w Zespole, realizuje swoje zadania poprzez:

 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 • współpraca z instytucjami i podmiotami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego;
 • organizowanie zajęć doradztwa zawodowego zgodnie z ramowymi planami nauczania;
 • organizowanie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 • 37
 1. Zespół udziela pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie. Zadania te wypełniają wszyscy nauczyciele a w szczególności wychowawcy.
 2. Zespół organizuje formy pomocy, o której mowa w ust. 1 poprzez:
 • wsparcie terapeutyczne wychowawców;
 • współpracę z instytucjami i podmiotami wspierającymi;
 • organizowanie pomocy materialnej;
 • bezpłatne udostępnianie przyborów szkolnych;
 • organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce;
 • udzielanie rodzicom porad w obszarze wychowawczo-dydaktycznym.

 

Rozdział 6

Uczniowie i wychowankowie Zespołu

 

 • 38
 1. Uczniami Zespołu są pacjenci przebywający na leczeniu w Szpitalu.
 2. Każdy uczeń, jest traktowany indywidualnie, a jego problemy i możliwości są zasadniczym kryterium pracy.

 

 • 39
 1. Wychowankowie przedszkola mają prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, przepisów oświatowych i niniejszego statutu, a w szczególności do:
 • właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego, dostarczającego różnorodnych bodźców, zgodnie z zasadami pracy z małym dzieckiem oraz potrzebami i możliwościami rozwojowymi;
 • opieki wychowawczej i warunków zapewniających pełne bezpieczeństwo;
 • rozwijania kompetencji niezbędnych do podjęcia nauki w szkole;
 • uczestnictwa w zajęciach z uwzględnieniem możliwości psychoruchowych i zaleceń lekarzy;
 • wszechstronnego rozwoju zainteresowań i zdolności z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych, zaleceń lekarzy, zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
 • zabawy i odpoczynku;
 • ochrony i szacunku oraz życzliwego i podmiotowego traktowania;
 • nagradzania wysiłku i osiągnięć;
 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Wychowankowie przedszkola mają obowiązek:
 • odnosić się z szacunkiem do innych osób;
 • używać zwrotów grzecznościowych;
 • wykonywać zadania zlecone przez nauczyciela;
 • szanować przedmioty należące do przedszkola i innych osób.

 

 • 40
 1. Uczniowie Zespołu mają prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, przepisów oświatowych i niniejszego statutu, a w szczególności do:
 • znajomości swoich praw, w tym praw ucznia i postanowień statutu;
 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnego z zasadami pedagogiki terapeutycznej, higieny pracy umysłowej, z uwzględnieniem stanu zdrowotnego ucznia;
 • opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających mu bezpieczeństwo;
 • poszanowania jego godności, przekonań i własności, ochrony prywatności, w tym ochrony danych osobowych, zakazu publicznego komentowania sytuacji rodzinnej, społecznej i osobistej ucznia;
 • podmiotowego oraz szczególnie troskliwego i życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
 • swobodnego wyrażania poglądów, przekonań i opinii, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
 • uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;
 • rozwijania zainteresowań i umiejętności;
 • korzystania podczas zajęć z pomieszczeń szkolnych, ze zbiorów biblioteki, środków dydaktycznych i sprzętu według ustalonych zasad;
 • pomocy nauczycieli oraz Dyrektora, w przypadku zaistniałych trudności;
 • sprawiedliwej, obiektywnej, rzetelnej i jawnej oceny wiedzy;
 • znajomości swoich ocen;
 • bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie, a w szczególności:
 • uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych i pozalekcyjnych, przygotowywać się do lekcji;
 • podporządkować się zaleceniom Dyrektora i nauczycieli;
 • przestrzegać zasad kultury w odniesieniu do nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu i Szpitala a także innych uczniów;
 • szanować prawa i godność innych osób, ich poglądy i przekonania;
 • przeciwstawiać się przejawom brutalności, informować nauczycieli o aktach wandalizmu i przemocy w Szpitalu;
 • dbać o bezpieczeństwo, zdrowie i życie własne oraz innych uczniów;
 • dbać o schludny wygląd oraz nosić odpowiedni strój;
 • przestrzegać regulaminów wewnętrznych i zasad obowiązujących w Zespole, a w szczególności ma zakaz:
 1. opuszczania lekcji i zajęć pozalekcyjnych bez pozwolenia nauczyciela;
 2. używania podczas lekcji telefonów komórkowych i urządzeń nagrywających bez zgody nauczyciela;
 3. przynoszenia do pomieszczeń szkolnych przedmiotów wartościowych;
 4. palenia papierosów, być po wpływem alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, jak również posiadać wyżej wymienione używki.
 5. Uczeń lub jego rodzic, w przypadku naruszenia praw ucznia, może złożyć skargę do Dyrektora.
 6. Jeżeli skarga, o której mowa w ust. 3, dotyczy działań Dyrektora pełnoletni uczeń lub jego rodzic może złożyć skargę do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Zespołem lub do organu prowadzącego.

 

 • 41
 1. Uczniowie są nagradzani za:
 • rzetelną i wzorową pracę i naukę oraz wzorową postawę;
 • prace społeczne na rzecz Zespołu oraz innych osób;
 • wybitne osiągnięcia w konkursach, zawodach.
 1. Rodzaje nagród:
 • pochwały, dyplomy;
 • list pochwalny do rodziców, szkoły macierzystej;
 • nagrody rzeczowe.
 1. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść do Dyrektora pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem w terminie 7 dni od jej przyznania. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, może posiłkować się opinią wybranych organów Zespołu.

 

 • 42
 1. Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego statutu lub regulaminów wewnętrznych, w szczególności za uchybianie obowiązkom i przepisom bezpieczeństwa.
 2. Rodzaje kar:
 • upomnienie przez wychowawcę;
 • upomnienie przez Dyrektora;
 • obniżenie oceny zachowania o jeden stopień.
 1. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.
 2. Od kary przysługuje odwołanie, które uczeń lub rodzic powinien złożyć do Dyrektora w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o ukaraniu ucznia. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, przed rozstrzygnięciem zasięgając opinii Rady Pedagogicznej. Rozstrzygnięcie Dyrektora w przedmiocie odwołania od kary jest ostateczne.
 3. Ze względu na specyfikę Zespołu, uczeń nie może zostać karnie skreślony z listy uczniów Zespołu. Uczeń zostaje skreślony z listy uczniów z dniem wypisania ze Szpitala.

 

 

 

 

Rozdział 7

Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu

 

 • 43
 1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli, wychowawców, pracowników ekonomiczno-administracyjnych i pracownika obsługi.
 2. Pracowników Zespołu zatrudnia Dyrektor zgodnie z zatwierdzonym przez organ prowadzący arkuszem organizacji, w trybie i na zasadach określonych w przepisach prawa.
 3. Zakres czynności i obowiązków poszczególnych pracowników ustala Dyrektor.
 4. Pracownicy pedagogiczni w celu realizacji zadań statutowych ściśle ze sobą współpracują, koordynując działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wobec uczniów.
 5. Nauczyciele organizują pracę dydaktyczno-wychowawczą z uwzględnieniem zasad pedagogiki terapeutycznej, odpowiadają za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych im uczniów.

 

§ 44

 1. Do zadań nauczycieli przedszkola należy:
 • planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych i rozwojowych dzieci na podstawie wybranego programu wychowania przedszkolnego;
 • stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania;
 • wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
 • dostosowanie metod, form i czasu pracy do możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka z uwzględnieniem zaleceń lekarzy;
 • eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • zapewnienie bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu na zajęciach;
 • organizowanie imprez i uroczystości o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;
 • planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
 • współpraca z rodzicami w sprawach nauczania i wychowania;
 • udzielanie i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • opracowanie dla rodziców informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej w porozumieniu z placówką macierzystą;
 • przekazywanie wiedzy pedagogicznej dotyczącej interesujących rodziców tematów uwrażliwiających ich na dziecko, jego potrzeby, możliwości, powinności;
 • informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych realizowanych w przedszkolu, zapoznanie z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączanie rodziców do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;
 • zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, wspólnego organizowania wydarzeń, w których biorą udział dzieci;
 • pomoc rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole;
 • realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki.

 

§ 45

 1. Do zadań nauczycieli szkół wchodzących w skład Zespołu należy:
 • planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującą podstawą programową kształcenia ogólnego, programem wychowawczo-profilaktycznym, z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych uczniów;
 • dbanie o prawidłowy przebieg i organizację procesu dydaktycznego i wychowawczego w działalności rewalidacyjnej z uwzględnieniem ustaleń wynikających z badań medycznych, psychologicznych i pedagogicznych;
 • systematyczne doskonalenie własnych umiejętności i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej w tym zakresie;
 • rozpoznawanie poziomu rozwoju psychofizycznego uczniów ich zdolności i zainteresowań, a także wspieranie ich dalszego rozwoju;
 • prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów;
 • dbanie o bezpieczeństwo uczniów, organizowanie zajęć zgodnie z zasadami BHP;
 • współpraca z rodzicami w sprawach nauczania, wychowania i profilaktyki;
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • udzielanie i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • aktywny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej;
 • przestrzeganie ustaleń wewnętrznych dotyczących organizacji, praw i obowiązków pacjenta, współpracy z placówkami macierzystymi i bieżącej działalności;
 • organizowanie imprez i uroczystości szkolnych;
 • zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach Zespołu, wspólnego organizowania wydarzeń, w których biorą udział ich dzieci;
 • realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora wynikających z bieżącej działalności placówki.

 

§ 46

 1. Zadaniem wychowawcy zespołu klasowego jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
 • współpraca z personelem medycznym w celu uzyskania niezbędnych informacji o stanie zdrowia i możliwościach wysiłkowych ucznia;
 • organizowanie współpracy z innymi nauczycielami i wychowawcami, koordynowanie działań dydaktyczno-wychowawczych;
 • zapoznawanie się z danymi dotyczącymi rozwoju psychicznego, specyficznymi trudnościami w uczniu się, dysharmonii rozwojowych poszczególnych uczniów, ich sytuacji rodzinnej, szkolnej oraz wytycznych lekarsko – psychologicznych do pracy z nimi;
 • otaczanie indywidualną opieką każdego ucznia, udzielanie pomocy w adaptacji pacjenta do warunków szpitalnych;
 • ustalanie w oparciu o obowiązujące programy oraz uwzględniając potrzeby uczniów, tematykę i formy zajęć organizowanych w czasie godzin wychowawczych;
 • ustalanie oceny zachowania;
 • współpraca z placówką macierzystą ucznia oraz innymi placówkami wspierającymi ucznia;
 • współpraca z rodzicami w celu ustalenia potrzeb dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych ucznia,
 1. Wychowawca zespołu klasowego informuje uczniów i jego rodziców o organizacji pracy Zespołu, wymaganiach edukacyjnych, zasadach oceniania oraz o współpracy ze szkołą macierzystą.

 

§ 47

 1. Wychowawca zajęć pozalekcyjnych prowadzi pracę wychowawczą, terapeutyczną i opiekuńczą w oparciu o zasady pedagogiki terapeutycznej uwzględniając możliwości, potrzeby i zainteresowania uczniów oraz zalecenia lekarzy.
 2. Do zadań wychowawców prowadzących zajęcia pozalekcyjne należy:
 • realizacja zadań wychowawczych w oparciu o roczny plan pracy, kalendarz imprez i uroczystości szkolnych;
 • ustalanie form i metod pracy z lekarzami, rodzicami zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczniów;
 • organizowanie czasu wolnego wychowanków z wykorzystaniem różnorodnych metod i środków dydaktycznych;
 • dbanie o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć pozalekcyjnych;
 • otaczanie wychowanków opieką i troską;
 • inspirowanie wychowanków do rozwoju, twórczej aktywności i pokonywania barier i trudności;
 • prowadzenie dokumentacji zgodne z obowiązującymi przepisami;
 • udzielanie wychowankom pomocy w przygotowaniu do zajęć szkolnych;
 • dbanie o warsztat pracy, pomoce dydaktyczne, sprzęt i inne urządzenia mu przydzielone;
 • realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki.

 

 • 48
 1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
 • gromadzenie, opracowanie a następnie udostępnianie uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły zasobów biblioteki;
 • udzielanie informacji, pomoc czytelnikom w poszukiwaniu, porządkowaniu i wykorzystywaniu informacji z różnych źródeł;
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych uczniów oraz pogłębianie nawyków czytania i uczenia się uczniów;
 • prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa np. konkursy i akcje czytelnicze, wystawy tematyczne, gazetki;
 • wdrażanie uczniów do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną poprzez prowadzenie zajęć bibliotecznych z wykorzystaniem Internetu i pomocy multimedialnych;
 • informowanie uczniów i nauczycieli o stanie czytelnictwa;
 • pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań dydaktyczno-wychowawczych;
 • przeprowadzanie inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • podejmowanie współpracy z innymi bibliotekami.

 

 • 49
 1. Nauczyciel ma prawo do :
 • szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i dzieci;
 • decydowania o doborze programów nauczania, podręczników, metod i środków dydaktycznych do nauczanego przedmiotu;
 • jawnej i uzasadnionej oceny jego pracy;
 • rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego;
 • tworzenia projektów edukacyjnych, programów własnych, innowacyjnych i eksperymentów;
 • decydowania o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej ucznia;
 • dostosowywania programów oraz treści nauczania do stanu psychofizycznego i możliwości uczniów;
 • korzystania z pomocy merytorycznej Dyrektora, personelu medycznego oraz instytucji oświatowych;
 • dodatku za pracę w trudnych i uciążliwych warunkach na podstawie odrębnych przepisów;
 • pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach.

 

 • 50
 1. Zadaniami pracowników samorządowych oraz pracownika obsługi jest przede wszystkim zapewnienie sprawnego funkcjonowania Zespołu w zakresie finansowym i administracyjnym oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, w szczególności poprzez:
 • informowanie Dyrektora, pracowników Zespołu lub Szpitala o wypadkach oraz sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia;
 • wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z bezpieczeństwem uczniów;
 • udzielanie pomocy w sytuacjach szczególnych na prośbę Dyrektora i nauczycieli;
 • zgłaszanie usterek technicznych.
 1. Szczegółowe zakresy zadań pracowników niepedagogicznych określają zakresy czynności tych pracowników.

 

Rozdział 8

Ceremoniał szkolny

 

 • 51
 1. Ceremoniał szkolny jest opisem uroczystości szkolnych organizowanych z udziałem uczniów z okazji świąt narodowych, ważnych rocznic i wydarzeń w życiu Zespołu.
 2. Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zalicza się:
  • obchody świąt narodowych i okolicznościowych wynikających z kalendarza historycznego i tradycji szkoły;
  • rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego;
  • święto szkoły.
 3. Najważniejszymi symbolami narodowymi przyjętymi do ceremoniału szkolnego są:
  • Godło;
  • Flaga narodowa;
  • Hymn państwowy – Mazurek Dąbrowskiego.
 4. Najważniejszym symbolem szkolnym jest Sztandar Szkoły.
 5. Budynek szkoły jest dekorowany flagami narodowymi w czasie:
 • świąt państwowych;
 • żałoby narodowej.
 1. Sposób wykorzystania i postępowania z symbolami narodowymi określają odrębne przepisy.

 

Rozdział 9

 Wewnątrzszkolne Ocenianie

 

§ 52

 1. Wewnątrzszkolne Ocenianie dotyczy oceniania uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu tj. szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego.
 2. Szkoła ma jeden wspólny system oceniania.

 

§ 53

 1. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych informują uczniów oraz ich rodziców, o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
 2. Wychowawca zespołu klasowego informuje uczniów oraz ich rodziców, o zasadach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Nauczyciele przekazują rodzicom informacje o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia poprzez rozmowy indywidualne i telefoniczne, prowadzenie korespondencji oraz wystawianie zaświadczeń z ocenami bieżącymi.

§ 54

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz

postępach w tym zakresie;

 • udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
 • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 • ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć;
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 1. Ocenianiu podlegają:
 • osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 • zachowanie ucznia.

 

 • 55
 1. Ze względu na terapeutyczny charakter placówki nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne  do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, biorąc pod uwagę w szczególności:
 • stan zdrowia uczniów;
 • poziom wiedzy i umiejętności ucznia z jakimi przyszedł ze szkoły macierzystej;
 • różnice wynikające z realizacji programów w szkołach macierzystych uczniów;
 • opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym specjalistycznej oraz opinię lekarza prowadzącego ucznia.
 1. Nauczyciel dostosowuje wymagania programowe wobec ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, na podstawie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej lub innej specjalistycznej oraz opinii psychologa Szpitala i lekarza prowadzącego ucznia.
 2. Przy ustalaniu oceny z plastyki, muzyki, techniki, zajęć artystycznych i zajęć technicznych, nauczyciel bierze pod uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

§ 56

 1. W gimnazjum i liceum uczeń jest zwolniony z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na podstawie zaświadczenia ze szkoły macierzystej o ukończeniu danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym. Zamiast oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji szkolnej ucznia wstawia się poziomą kreskę.
 2. Uczniowie są zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego przez Dyrektora na podstawie zaświadczenia wydanego przez ordynatora oddziału. Zamiast oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji szkolnej ucznia wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
 3. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. Zamiast oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
 4. Uczeń z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, może być zwolniony z nauki drugiego języka obcego przez Dyrektora na wniosek rodziców i na podstawie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej. W takim przypadku w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
 5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 6. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy odrębnie ustala się oceny z poszczególnych zajęć edukacyjnych wchodzących w skład tego bloku.

 

§ 57

 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1) bieżące;

2) klasyfikacyjne:

 1. a) śródroczne i roczne,
 2. b) końcowe.
 3. Ocenianie jest integralną częścią procesu edukacyjnego, ma charakter ciągły i systematyczny.
 4. Samoocena jest ważnym elementem oceniania.
 5. Ocenianie odbywa się z poszanowaniem godności i praw obu stron – ocenianego i oceniającego.
 6. Na ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów nie ma wpływu jego zachowanie, wygląd, światopogląd, pozycja społeczna rodziców, wcześniejsze osiągnięcia.
 7. Wszystkie oceny ustala nauczyciel danego przedmiotu i są one jawne dla ucznia i jego rodziców.
 8. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę bieżącą komentarzem ustnym określając poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę śródroczną, roczną lub końcową ma obowiązek ją uzasadnić na piśmie w ciągu 3 dni.
 10. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom na zajęciach edukacyjnych oraz podczas spotkań z nauczycielem przedmiotu lub wychowawcą zespołu.
 11. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. Wgląd do wszystkich prac oraz dokumentów dotyczących oceniania odbywa się w obecności nauczyciela lub wychowawcy zespołu klasowego.
 12. Zaświadczenie do szkoły macierzystej ucznia o wynikach nauczania i zachowania wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, prowadzonej przez Zespół.

 

 • 58
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.
 2. W klasach I-III szkoły podstawowej ocenianie bieżące polega na przekazywaniu informacji i uwag motywujących ucznia do dalszej pracy. Nauczyciel ustala i dostosowuje sposób oceny do możliwości percepcyjnych uczniów.
 3. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne wraz z oceną zachowania są ocenami opisowymi, z zastrzeżeniem ust.4.
 4. W klasach I-III szkoły podstawowej bieżące oceny z religii i etyki są ustalane wg. skali, o której mowa w ust.6.
 5. Kryteria wymagań edukacyjnych i szczegółowe zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów zawarte są w Przedmiotowych Zasadach Oceniania, z którymi nauczyciele zapoznają uczniów i ich rodziców.
 6. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej bieżące, śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustala się w stopniach według następującej skali:
 • stopień celujący – 6 (cel.);
 • stopień bardzo dobry – 5 (bdb.);
 • stopień dobry – 4 (db.);
 • stopień dostateczny – 3 (dst.);
 • stopień dopuszczający – 2 (dop.);
 • stopień niedostateczny – 1 (ndst.).
 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oceny bieżące wystawiane są według skali opisanej w ust.6 z dopuszczeniem znaku „plus” (+) i „minus” (-).

8 . Dopuszcza się stosowanie następujących zapisów w dzienniku lekcyjnym:

 • „np.” – oznaczające nieprzygotowanie ucznia do zajęć;
 • „plus” (+) – oznaczające aktywne uczestnictwo podczas lekcji;
 • „minus” (–) – oznaczające brak zaangażowania na lekcji.

 

§ 59

 1. Osiągnięcia uczniów są badane za pomocą:
  • testów;
  • sprawdzianów i prac klasowych;
  • zadań domowych;
  • kartkówek;
  • ustnych wypowiedzi;
  • aktywności w czasie lekcji;
  • innych osiągnięć w konkursach szkolnych lub pozaszkolnych.

 

§ 60

1.      Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę zespołu klasowego, nauczycieli oraz uczniów danego zespołu stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie Zespołu.

 1. Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, uwzględnia się w szczególności:
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 • dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 • okazywanie szacunku innym osobom;
 • dbałość o honor i tradycje szkoły.

 

§ 61

 1. Oceny klasyfikacyjnej śródrocznej, rocznej oraz końcowej zachowania dokonuje wychowawca zespołu klasowego w oparciu o :
 • własne spostrzeżenia;
 • opinię innych nauczycieli i personelu medycznego;
 • opinię uczniów danego zespołu klasowego;
 • samoocenę ucznia.
 1. Ustalając ocenę zachowania stosuje się te same kryteria w stosunku do wszystkich uczniów z wyjątkiem ust. 3
 2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej.
 3. W klasach I-III szkoły podstawowej lub dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym ocena zachowania jest oceną opisową.
 4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
 • wzorowe;
 • bardzo dobre;
 • dobre;
 • poprawne;
 • nieodpowiednie;
 1. Kryteria ocen zachowania:
 • zachowanie ucznia ocenia się jako wzorowe, gdy uczeń spełnia kryteria wymagane do otrzymania oceny bardzo dobrej, a dodatkowo:
 1. wzorowo wypełnia obowiązki szkolne,
 2. jest kreatywny, odpowiedzialny za podjęte zadania,
 3. rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,
 4. aktywnie uczestniczy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
 5. jest aktywny i odpowiedzialny w działaniach na rzecz szkoły lub oddziału.
 • zachowanie ucznia ocenia się jako bardzo dobre, gdy uczeń spełnia kryteria wymagane do otrzymania oceny dobrej, a ponadto spełnia niektóre z poniższych:
 1. czynnie angażuje się w życie klasy,
 2. wyróżnia się kulturą osobistą,
 3. pracuje sumiennie i systematycznie,
 4. postępuje uczciwie,
 5. zna statut Zespołu w zakresie praw i obowiązków ucznia i stosuje się do nich,
 6. aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych (nie spóźnia się, nie opuszcza zajęć edukacyjnych).
 • zachowanie ucznia ocenia się jako dobre, gdy uczeń spełnia kryteria wymagane do otrzymania oceny poprawnej, a ponadto:
 1. szanuje innych, jest uczciwy, koleżeński,
 2. kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią,
 3. jest zdyscyplinowany w wykonywaniu poleceń nauczyciela,
 4. dba o higienę o porządek.
 • zachowanie ucznia ocenia się jako poprawne, gdy:
 1. trzeba go często mobilizować,
 2. nie zawsze prawidłowo reaguje na uwagi,
 3. pod wpływem uwag i rozmów z nauczycielami, wychowawcą lub Dyrektorem pracuje nad poprawą swojego zachowania.
 • zachowanie ucznia ocenia się jako nieodpowiednie, gdy nie spełnia on kryteriów wymaganych do otrzymania oceny poprawnej, a ponadto:
 1. zdarza mu się postępować nieuczciwie, niekoleżeńsko, lekceważąco wobec innych,
 2. narusza zasady dyscypliny w szkole i poza nią, przeszkadza w prowadzeniu zajęć,
 3. ma nieusprawiedliwione godziny i często się spóźnia,
 4. niesumiennie wypełnia obowiązki ucznia, jest niezdyscyplinowany,
 5. nie zawsze wywiązuje się z powierzonych zadań,
 6. wykazuje zachowania agresywne wobec innych,
 7. ulega nałogom.
 • zachowanie ocenia się jako naganne, gdy uczeń:
 1. stale przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie wykonuje poleceń nauczyciela,
 2. zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych,
 3. niszczy mienie szkoły,
 4. nie reaguje na uwagi i działania wychowawcze.

 

§ 62

 • W Zespole klasyfikuje się ucznia, który:
 • jest pacjentem Szpitala i pozostaje na liście uczniów min. 6 tygodni przed zakończeniem półrocza lub roku szkolnego (w szczególnych i uzasadnionych przypadkach okres ten może być skrócony);
 • ma przynajmniej 3 oceny cząstkowe a oceny ze szkół macierzystych są udokumentowane;
 • systematycznie uczęszcza na zajęcia i wywiązuje się ze swoich obowiązków;
 • posiada dokumentację ze szkoły macierzystej: zaświadczenie o ocenach cząstkowych, odpis arkusza ocen a w przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej i niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym posiada ocenę opisową lub informację o postępach;
 • przyszedł ze szkoły tego samego typu.
 1. Uczeń podlega klasyfikacji:
 • śródrocznej i rocznej;
 • końcowej.

 

§ 63

 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania (z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego opracowanego dla ucznia niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, na koniec pierwszego półrocza.

 

§ 64

 1. Klasyfikacja roczna w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej pisemnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i pisemnej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniu uzdolnień.
 3. Klasyfikacja roczna począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania (z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego opracowanego dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według określonej w WO skali.

 

§ 65

 1. Na klasyfikację końcową składają się:
 • roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej;
 • roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych w szkole danego typu;
 • roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
  1. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego typu.

 

§ 66

 1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych   i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca zespołu klasowego.
 4. Nie później niż tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca zespołu klasowego pisemnie informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania.
 5. O przewidywanej rocznej ocenie niedostatecznej lub nagannej ocenie zachowania wychowawca zespołu powiadamia pisemnie rodziców ucznia na dwa tygodnie przed zebraniem Rady Pedagogicznej dotyczącej klasyfikacji.
 6. W przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej, nauczyciel zobowiązany jest podać uczniowi na piśmie warunki jej poprawienia (wyznacza zakres, formę oraz termin poprawy).

§ 67

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor powołuje komisję, która:
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki i zajęć komputerowych ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 3. W skład komisji wchodzą:
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
 1. Dyrektor jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 • W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 1. Dyrektor jako przewodniczący komisji,
 2. wychowawca zespołu klasowego,
 3. wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym zespole klasowym,
 4. przedstawiciel samorządu uczniowskiego.
 5. Nauczyciel o którym mowa w ust. 5 pkt. 1 lit. b), może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
 6. Komisja, o której mowa w ust. 2 ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust.1. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 8. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
 1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,
 2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 3. termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności,
 4. imię i nazwisko ucznia,
 5. zadania sprawdzające,
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 • w przypadku rocznej oceny zachowania:
 1. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 2. termin posiedzenia komisji,
 3. imię i nazwisko ucznia,
 4. wynik głosowania,
 5. ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
 6. Do protokołu o którym mowa w ust.10 pkt.1 dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokoły o których mowa w ust. 10 stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.
 7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust.2 pkt.1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,  wyznaczonym przez Dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 8. Przepisy ust. 1-12 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust.2, jest ostateczna.

 

§ 68

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodów usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.
 4. Zasady i tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określają odrębne przepisy.
 5. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
 6. W przypadku nieklasyfikowania ucznia za I półrocze, jeśli spowodowane to zostało stanem zdrowia i usprawiedliwioną nieobecnością w szkole, można dokonać klasyfikacji rocznej po sprawdzeniu w II półroczu stopnia opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności bez konieczności przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego za I półrocze.
 7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym wyznaczonym przez Dyrektora.

 

§ 69

 1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.
 2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy zespołu klasowego po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy zespołu.
 3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne, klasyfikacyjne oceny wyższe od oceny niedostatecznej.
 4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 5. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 6. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę.

 

§ 70

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
 2. Tryb i organizację egzaminu poprawkowego regulują odrębne przepisy.
 3. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 4. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§ 71

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum lub liceum:
 • jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych końcowe oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej;
 • w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum przystąpił odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego.
 1. Uczeń liceum może ponadto przystąpić do egzaminu maturalnego.
 2. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum lub liceum ogólnokształcące z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 4. Uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum, który nie spełnił warunków o których mowa w ust.1, powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do odpowiednio egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego.
 5. Uczeń liceum ogólnokształcącego, który nie spełnił warunku o którym mowa w ust.1 pkt. 1, powtarza ostatnią klasę liceum.

 

§ 72

 1. W klasie VIII szkoły podstawowej, III gimnazjum oraz III liceum przeprowadzane są egzaminy odpowiednio ósmoklasisty, gimnazjalny i maturalny.
 2. Szczegółowa organizacja i przebieg egzaminów, o których mowa w ust.1 regulują odrębne przepisy.

 

Rozdział 10

Postanowienia końcowe

 

§ 73

Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 74

Zmiany w niniejszym statucie uchwala Rada Pedagogiczna.

Skip to content