Załącznik do statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących

 w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku

 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

I. Zasady ogólne wewnątrzszkolnych zasad oceniania

§ 1.

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania zwane dalej „WZO” dotyczą oceniania uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu tj. Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego.

Szkoła ma jeden wspólny system oceniania.

§ 2.

Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza, niezależnie od przypadającego terminu ferii zimowych.

§ 3.

 • Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych informują uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych), o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
 • Wychowawca zespołu klasowego informuje uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych), o zasadach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 • Nauczyciele i wychowawcy przekazują rodzicom (prawnym opiekunom) informacje o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia poprzez rozmowy indywidualne i telefoniczne, prowadzenie korespondencji oraz wystawianie zaświadczeń z ocenami bieżącymi.

§ 4.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 • udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
 • dostarczanie rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 • ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć;
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 1. Ocenianiu podlegają:
 • osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 • zachowanie ucznia.

 

§ 5.

 1. Ze względu na terapeutyczny charakter placówki nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, biorąc pod uwagę w szczególności: 
 • stan zdrowia uczniów;
 • poziom wiedzy i umiejętności ucznia z jakimi przyszedł ze szkoły macierzystej;
 • różnice wynikające z realizacji programów w szkołach macierzystych uczniów;
 • opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym specjalistycznej oraz opinię lekarza prowadzącego ucznia.
 1. Nauczyciel dostosowuje wymagania programowe wobec ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej specjalistycznej oraz opinii psychologa Szpitala i lekarza prowadzącego ucznia.
 2. Przy ustalaniu oceny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych i zajęć technicznych, nauczyciel bierze pod uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.                                     

§ 6.

 1. W gimnazjum i liceum ogólnokształcącym uczeń jest zwolniony z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na podstawie zaświadczenia ze szkoły macierzystej o ukończeniu danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym. Zamiast oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji szkolnej ucznia wstawia się poziomą kreskę.
 2. Uczniowie są zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego przez Dyrektora Zespołu na podstawie zaświadczenia wydanego przez ordynatora oddziału. Zamiast oceny klasyfikacyjnejw dokumentacji szkolnej ucznia wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
 3. Dyrektor Zespołu zwalnia ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. Zamiast oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
 4. Uczeń z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową może być zwolniony z nauki drugiego języka obcego przez Dyrektora Zespołu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej. W takim przypadku w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
 5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 6. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy odrębnie ustala się oceny z poszczególnych zajęć edukacyjnych wchodzących w skład tego bloku.

§ 7.

 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
 • bieżące;
 • klasyfikacyjne:
 1. śródroczne i roczne,
 2. końcowe.
 3. Ocenianie jest integralną częścią procesu edukacyjnego, ma charakter ciągły i systematyczny.
 4. Samoocena jest ważnym elementem oceniania.
 5. Ocenianie odbywa się z poszanowaniem godności i praw obu stron – ocenianego i oceniającego.
 6. Na ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów nie ma wpływu jego zachowanie, wygląd, światopogląd, pozycja społeczna rodziców (prawnych opiekunów), wcześniejsze osiągnięcia.
 7. Wszystkie oceny ustala nauczyciel danego przedmiotu i są one jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 8. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę bieżącą komentarzem pisemnym lub ustnym określając poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz wskazując te, które opanował i wykonuje poprawnie oraz te, nad którymi powinien jeszcze popracować.
 9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel ustalający ocenę śródroczną, roczną lub końcową ma obowiązek ją uzasadnić na piśmie w ciągu 3 dni.
 10. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom na zajęciach edukacyjnych oraz podczas spotkań z nauczycielem przedmiotu lub wychowawcą zespołu.
 11. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. Wgląd do wszystkich prac oraz dokumentów dotyczących oceniania odbywa się w obecności nauczyciela lub wychowawcy zespołu klasowego.
 12. Zaświadczenie do szkoły macierzystej ucznia o wynikach nauczania i zachowania wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, prowadzonej przez Zespół.

 

§ 8.

 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
 2. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa Dyrektor Zespołu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 3. Dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu.
 4. W przypadkach, o których mowa w ust.3, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się zwolniony albo zwolniona.

 

II. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów

 

§ 9.

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.

§ 10.

 1. W klasach I-III szkoły podstawowej ocenianie bieżące polega na przekazywaniu informacji i uwag motywujących ucznia do dalszej pracy. Nauczyciel ustala i dostosowuje sposób oceny do możliwości percepcyjnych uczniów.
 2. W klasach I-III szkoły podstawowej bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne wraz z oceną zachowania są ocenami opisowymi, z zastrzeżeniem ust.3.
 3. W klasach I-III szkoły podstawowej bieżące oceny z religii i etyki są ustalane wg. skali, o której mowa w ust.6.
 4. Kryteria wymagań edukacyjnych i szczegółowe zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów zawarte są w Przedmiotowych Zasadach Oceniania, z którymi nauczyciele zapoznają uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów).
 5. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 6. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej bieżące, śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustala się w stopniach według następującej skali:
 • stopień celujący – 6 (cel.);
 • stopień bardzo dobry – 5 (bdb.);
 • stopień dobry – 4 (db.);
 • stopień dostateczny – 3 (dst.);
 • stopień dopuszczający – 2 (dop.);
 • stopień niedostateczny – 1 (ndst.).
 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oceny bieżące wystawiane są według skali opisanej w ust.6 z dopuszczeniem znaku „plus” (+) i „minus” (-).
 2. Dopuszcza się stosowanie następujących zapisów w dzienniku lekcyjnym:
 • „np.” – oznaczające nieprzygotowanie ucznia do zajęć;
 • „plus” (+) – oznaczające aktywne uczestnictwo podczas lekcji;
 • „minus” (–) – oznaczające brak zaangażowania na lekcji.

 § 11.

Osiągnięcia uczniów są badane za pomocą:

 • Testów;
 • sprawdzianów i prac klasowych;
 • zadań domowych;
 • kartkówek;
 • ustnych wypowiedzi;
 • aktywności w czasie lekcji;
 • innych osiągnięć w konkursach szkolnych lub pozaszkolnych.        

III. Ocenianie zachowania

§ 12.

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę zespołu klasowego, nauczycieli oraz uczniów danego zespołu stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie Zespołu.

§ 13.

Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, uwzględnia się w szczególności:

 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • kulturę osobistą;
 • zaangażowanie ucznia w życie Zespołu;
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 • dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 • okazywanie szacunku innym osobom;
 • wysiłek włożony w pracę nad sobą;
 • dbałość o honor i tradycje szkoły;
 • respektowanie zasad współżycia szkolnego i norm etycznych.

§ 14.

 1. Oceny śródrocznej i rocznej zachowania dokonuje wychowawca zespołu klasowego w oparciu o :
 • własne spostrzeżenia;
 • opinię innych nauczycieli i personelu medycznego;
 • opinię uczniów danego zespołu klasowego;
 • samoocenę ucznia.
 1. Ustalając ocenę zachowania stosuje się te same kryteria w stosunku do wszystkich uczniów.
 2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej.
 3. W klasach I-III szkoły podstawowej lub dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ocena zachowania jest oceną opisową.
 4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
 • wzorowe;
 • bardzo dobre;
 • dobre;
 • poprawne;
 • nieodpowiednie;
 1. Kryteria ocen zachowania:
 • Zachowanie ucznia ocenia się jako wzorowe, gdy uczeń spełnia kryteria wymagane do otrzymania oceny bardzo dobrej, a dodatkowo:
 1. wzorowo wypełnia obowiązki szkolne,
 2. jest kreatywny, odpowiedzialny za podjęte zadania,
 3. rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,
 4. aktywnie uczestniczy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
 5. jest aktywny i odpowiedzialny w działaniach na rzecz szkoły lub oddziału;
 • Zachowanie ocenia się jako bardzo dobre, gdy uczeń spełnia kryteria wymagane do otrzymania oceny dobrej, a ponadto spełnia niektóre z poniższych:
 1. czynnie angażuje się w życie klasy,
 2. wyróżnia się kulturą osobistą,
 3. pracuje sumiennie i systematycznie,
 4. postępuje uczciwie,
 5. zna statut Zespołu w zakresie praw i obowiązków ucznia i stosuje się do nich,
 6. aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych (nie spóźnia się, nie opuszcza zajęć edukacyjnych);
 • Zachowanie ocenia się jako dobre, gdy uczeń spełnia kryteria wymagane do otrzymania oceny poprawnej, a ponadto:
 1. szanuje innych, jest uczciwy, koleżeński,
 2. kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią,
 3. jest zdyscyplinowany w wykonywaniu poleceń nauczyciela,
 4. dba o higienę o porządek;
 • Zachowanie ucznia ocenia się jako poprawne, gdy:
 1. trzeba go często mobilizować,
 2. nie zawsze prawidłowo reaguje na uwagi,
 3. pod wpływem uwag i rozmów z nauczycielami, wychowawcą lub Dyrektorem Zespołu pracuje nad poprawą swojego zachowania;
 • Zachowanie ucznia ocenia się jako nieodpowiednie, gdy nie spełnia on kryteriów wymaganych do otrzymania oceny poprawnej, a ponadto:
 1. zdarza mu się postępować nieuczciwie, niekoleżeńsko, lekceważąco wobec innych
 2. narusza zasady dyscypliny w szkole i poza nią, przeszkadza w prowadzeniu zajęć,
 3. ma nieusprawiedliwione godziny i często się spóźnia,
 4. niesumiennie wypełnia obowiązki ucznia, jest niezdyscyplinowany,
 5. nie zawsze wywiązuje się z powierzonych zadań,
 6. wykazuje zachowania agresywne wobec innych,
 7. ulega nałogom;
 • Zachowanie ocenia się jako naganne, kiedy uczeń:
 1. stale przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie wykonuje poleceń nauczyciela,
 2. zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych,
 3. niszczy mienie szkoły,
 4. nie reaguje na uwagi i działania wychowawcze.

 

IV. Klasyfikowanie uczniów

§ 15.

Uczeń podlega klasyfikacji:

 • śródrocznej i rocznej;
 • końcowej.

§ 16.

 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania (z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego opracowanego dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym) i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, na koniec pierwszego półrocza.

§ 17.

 1. Klasyfikacja roczna w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniu uzdolnień.
 3. Klasyfikacja roczna począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania (z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego opracowanego dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym) i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według określonej w WZO skali.

§ 18.

 1. Na klasyfikację końcową składają się:
 • roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej;
 • roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych w szkole danego typu;
 • roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
 1. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego typu.

§ 19.

 1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca zespołu klasowego.
 4. Nie później niż tydzień przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca zespołu klasowego informują ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego śródrocznych lub rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.
 5. przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie niedostatecznej lub nagannej ocenie zachowania wychowawca zespołu powiadamia rodziców ucznia (prawnych opiekunów) na dwa tygodnie przed zebraniem Rady Pedagogicznej dot. klasyfikacji.
 6. W przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej, nauczyciel zobowiązany jest podać uczniowi warunki jej poprawienia (wyznacza zakres, formę oraz termin poprawy).

 

§ 20.

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Zespołu, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niżw terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor Zespołu powołuje komisję, która:
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki i zajęć komputerowych ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia sięz uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 3. W skład komisji wchodzą:
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
 1. Dyrektor Zespołu jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 1. Dyrektor Zespołu jako przewodniczący komisji,
 2. wychowawca zespołu klasowego,
 3. wskazany przez Dyrektora Zespołu nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym zespole klasowym,
 4. przedstawiciel samorządu uczniowskiego.
 5. Nauczyciel o którym mowa w ust. 5 pkt. 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Zespołu powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
 6. Komisja, o której mowa w ust. 2 ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust.1. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 8. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
 1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,
 2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 3. termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności,
 4. imię i nazwisko ucznia,
 5. zadania sprawdzające,
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 • w przypadku rocznej oceny zachowania:
 1. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 2. termin posiedzenia komisji,
 3. imię i nazwisko ucznia,
 4. wynik głosowania
 5. ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem
 6. Do protokołu o którym mowa w ust.10 pkt.1 dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokoły o których mowa w ust. 10 stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.
 7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu o którym mowa w ust.2 pkt.1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 8. Przepisy ust. 1-12 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust.2, jest ostateczna.

§ 21.

 • W Zespole klasyfikuje się ucznia, który:
 • jest pacjentem Szpitala i pozostaje na liście uczniów min. 6 tygodni przed zakończeniem półrocza lub roku szkolnego (w szczególnych i uzasadnionych przypadkach okres ten może być skrócony);
 • ma przynajmniej 3 oceny cząstkowe a oceny ze szkół macierzystych są udokumentowane;
 • systematycznie uczęszcza na zajęcia i wywiązuje się ze swoich obowiązków,
 • posiada dokumentację ze szkoły macierzystej: zaświadczenie o ocenach cząstkowych, odpis arkusza ocen a w przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej i uczniów upośledzonych umysłowo  w stopniu umiarkowanym lub znacznym posiada ocenę opisową lub informację o postępach,
 • przyszedł ze szkoły tego samego typu,
 • Jeśli szkołą macierzystą ucznia jest liceum profilowane wówczas o klasyfikacji decyduje Dyrektor Zespołu w porozumieniu z uczniem, rodzicami (prawnymi opiekunami) i dyrekcją szkoły macierzystej.

§ 22.

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodów usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.
 4. Uczeń nieklasyfikowany może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego na podstawie wniosku ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) złożonego do Dyrektora Zespołu.
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zespołu, w której skład wchodzą:
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako przewodniczący komisji,
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 1. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 2. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice ucznia (prawni opiekunowie).
 3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:
 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
 • imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin;
 • termin egzaminu klasyfikacyjnego;
 • imię i nazwisko ucznia;
 • zadania egzaminacyjne;
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Ocena z egzaminu klasyfikacyjnego zatwierdzona podpisem wszystkich członków komisji jest ostateczna.
 3. Niedostateczna ocena z egzaminu klasyfikacyjnego może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 4. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
 5. W przypadku nieklasyfikowania ucznia za I półrocze, jeśli spowodowane to zostało stanem zdrowia i usprawiedliwioną nieobecnością w szkole, można dokonać klasyfikacji rocznej po sprawdzeniu w II półroczu stopnia opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności bez konieczności przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego za I półrocze.
 6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu.

V. Promowanie

§ 23.

 1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.
 2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy zespołu klasowego po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia (prawnych opiekunów) lub na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów) po zasięgnięciu opinii wychowawcy zespołu.
 3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne, klasyfikacyjne oceny wyższe od oceny niedostatecznej.
 4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 5. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 6. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę.

§ 24.

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej.
 3. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki i zajęć komputerowych ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Zespołu.
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
 • Dyrektor Zespołu jako przewodniczący komisji,
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W tej sytuacji Dyrektor Zespołu powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
 2. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 • termin egzaminu poprawkowego;
 • imię i nazwisko ucznia;
 • zadania egzaminacyjne;
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu, nie później jednak niż do końca września.
 3. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostatecznaz zastrzeżeniem § 20 pkt.13.
 4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 5. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

VI. Ukończenie szkoły

§ 25.

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum lub liceum:
 • jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych końcowe oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,
 • w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.
 1. Uczeń liceum może ponadto przystąpić do egzaminu maturalnego.
 2. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum lub liceum ogólnokształcące z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 4. Uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum, który nie spełnił warunków o których mowa w ust.1, powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.
 5. Uczeń liceum ogólnokształcącego, który nie spełnił warunku o którym mowa w ust.1, powtarza ostatnią klasę liceum.

VII. Sprawdziany i egzaminy

§ 26.

 1. W klasie VI szkoły podstawowej przeprowadzany jest sprawdzian poziomu opanowania umiejętności ustalonych w standardach wymagań, będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach.
 2. W klasie III gimnazjum przeprowadzany jest egzamin poziomu opanowania umiejętności ustalonych w standardach wymagań, będących podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach.
 3. W klasie III liceum przeprowadza się egzamin maturalny będący formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego. Sprawdza wiadomości i umiejętności ustalone w standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminu maturalnego, określonych w odrębnych przepisach.
 4. Sprawdzian, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny przeprowadza się w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 5. Szczegółowa organizacja i przebieg sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego zawarte są w procedurach organizowania i przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów.

§ 27.

W zakresie nieuregulowanym w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania stosuje się przepisy rozporządzeń, o których mowa w § 1  ust. 1 pkt. 5 i 6 statutu. 

Skip to content